Είδη Στραυισμού
Παιδοφθαλμολογία

Είδη Στραβισμού

Ο στραβισμός αναφέρεται σε μια κατάσταση, στην οποία οι δύο οφθαλμοί δεν είναι ευθυγραμμισμένοι. Υπάρχουν πολλοί τύποι στραβισμών, αλλά γενικά μιλώντας μπορούμε να τους ταξινομήσουμε στις παρακάτω ομάδες:

Εσωτροπία
Είναι ο συγκλίνων στραβισμός, όπου ο οφθαλμός στρέφεται προς τα έσω (προς τη μύτη).

Εξωτροπία
Είναι ο αποκλίνων στραβισμός, όπου ο οφθαλμός στρέφεται προς τα έξω.

Υπερτροπία και υποτροπία
Αυτοί οι όροι αναφέρονται στους κάθετους στραβισμούς, όταν ο ένας οφθαλμός βρίσκεται πιο ψηλά (υπερτροπία) ή πιο χαμηλά (υποτροπία) σχετικά με τον άλλο οφθαλμό.

 Υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες για κάθε μια από αυτές τις τρείς ομάδες και η καθεμία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και θεραπείες.

Παραλυτικοί στραβισμοί
Υπάρχουν 3 νεύρα τα οποία νευρώνουν (ελέγχουν στέλνοντας σήματα) 6 εξοφθάλμιους μύες: το 3ο, το 4ο και το 6ο κρανιακό νεύρο. Εάν υπάρξει βλάβη σε αυτά τα νεύρα, συνήθως λόγω μειωμένης αιμάτωσης, πίεσης επάνω στο νεύρο ή μετά από τραυματισμό του κρανίου, τότε θα υπάρξει περιορισμός των κινήσεων των οφθαλμών καθώς και στραβισμός.